top of page

KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ
Roqu Mobility (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu çerçevede KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından kabul edilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tescilli merkezi Esenşehir Mahallesi Bostancı Yolu Haseki Sokak No:22 Ümraniye 34776 İstanbul/Türkiye adresi olan Roqu Mobility tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ YÖNTEMLE TOPLANDIĞI VE HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizlerle aramızdaki iş ilişkisinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği tarafınızdan bizzat talep edilen yahut Şirket’e ait çeşitli platformlar, sanal mecralar, internet siteleri, e-posta ya da her türlü veri aktarılmasına yarayan aygıt veya mecra vasıtasıyla tarafınızca doğrudan paylaşılan metinlerde ve fotoğraflarda yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle toplamaktayız. Buna ek olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Şirket’e iletilen tarafınızla ilgili hukuki belge, dava, icra ve tebligatlar bünyemizde toplanmaktadır. Şirket'in iş akışı ve verimini geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği gerekli çalışan verileri yurt dışı şirket merkezimizce kurulan ve Şirket’in kullandığı bilişim sistemi ve bu sistemin sağladığı kurumsal e-posta üzerinde toplanan verilerin bir kısmı kayıtlanmaktadır.

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye www.roqumobility.com internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
İhtiyaca göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında, işin yürütülmesi için gerekmesi halinde veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedilebileceği, depolanabileceği, muhafaza edilebileceği, yeniden düzenlenebileceği, kanunen gerekmesi halinde bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceği ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceği, devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceği konusunda aydınlatma amacı ile; açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2'de öngörülen diğer hallerde, paydaşlarımızla, iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Şirketimizin ortakları ve iştirakleri için www.roqumobility.com veya Roqu Mobility için www.roqumobility.com internet adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Ç. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak, talep ve başvurularınızı bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talep ve başvurunun niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi Veri Sahibi Başvuru Formu ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere marketing@roqumobility.com adresi üzerinden iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

bottom of page